Pravidla

Pořadatel soutěže: Mondelez Europe Services GmbH – organizační složka Česká republika, Karolinská 661/4, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00, IČO: 014 35 485, zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76056

Organizátor: PR.Konektor, s.r.o., Náměstí Republiky 1081/7, Praha 1, PSČ 110 00, IČO: 27087051, zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95270


Doba trvání soutěže

Soutěžní akce s názvem „Díky za Vánoce“ (dále jen jako „soutěž“) bude realizována v termínu 11. 11. – 30.11. 2015 (dále též „doba trvání soutěže“) na území České republiky.

Podmínky účasti

Účastníkem soutěže se stává fyzická osoba starší 15-ti let, která v době konání soutěže navštíví webovou stránku www.troufnisinajemnost.cz s aplikací. Účastníci soutěže musí mít vytvořený osobní Facebookový profil a přijmout soutěžní aplikaci nebo mít e-mailovou adresu v případě ruční registrace na webu. Osoby mladší 18 let musí mít však k účasti v soutěži souhlas zákonného zástupce. Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky.

Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele nebo organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Mechanika

Soutěžící v rámci webové aplikace hlasuje pro vybrané povolání, které si zaslouží největší poděkování za práci na Vánoce. Cílem soutěže je napsání nejoriginálnějšího poděkování pro vybrané povolání. Odborná porota vybere 80 výherců na základě nejoriginálnějšího popisu poděkování za práci na Vánoce. Porota je složená ze zástupců značky Milka a zástupců agentury PR.Konektor (tj. ze zástupců pořadatele a organizátora soutěže). Každý soutěžící může hlasovat maximálně 1 za celou dobu trvání soutěže.

Maximální počet výherců je 80 po celou dobu trvání soutěže.

Výhry

Soutěží se celkem o 80 balíčků, z nichž každý obsahuje 600 g čokolád Milka Oreo a Milka hrneček.

Výherci

Všichni výherci budou o svých výhrách informováni po skončení soutěže nejpozději do 14-ti dnů kontaktováním na uvedený e-mail a požádáni o doručovací adresu. Výherce je povinen zaslat svou adresu nejpozději do 14 dní ode dne, kdy byl poprvé kontaktován organizátorem. Pokud výherce svou adresu do této lhůty nezašle, propadá výhra pořadateli. Na základě poskytnutých informací bude výhra odeslána nejpozději do 60-ti dnů od data doručení adresy. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s průběhem doručování výher. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani je nelze vymáhat soudně.

Pokud by se výhercem měl stát účastník, který nemá doručovací adresou na území České republiky, není možné mu podle těchto pravidel výhru poskytnout. Nevydané výhry propadnou pořadateli.

Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

Vstoupením na internetovou adresu s aplikací vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly a současně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci projektu společnosti Mondelez Europe Services GmbH – organizační složka Česká republika, IČO: 014 35 485, jako správci, a dále společnosti PR.Konektor, s.r.o., IČO: 27087051, jako zpracovateli, za účelem dalšího marketingového zpracování těchto údajů tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-Mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, a dále souhlas s užitím těchto údajů a fotografií ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách správce, pokud je toto užití v souvislosti s touto soutěží, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Účastník má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli bezplatně na adrese správce nebo zpracovatele odvolán.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení je nezbytný pro účast v projektu. Obdrží – li organizátor či pořadatel nesouhlas nebo žádost o výmaz z databáze, má toto automaticky za následek zrušení účasti příslušného účastníka v této soutěži bez náhrady.

Tento výslovný souhlas pořadateli jako správci a organizátorovi jako zpracovateli zahrnuje zejména souhlas:

  • k zasílání informačních e-mailů týkajících se této soutěže a dalších marketingových aktivit pořadatele.
  • k užití následujících osobních údajů pořadatelem: jméno, příjmení, adresa (ulice, číslo popisné, město/obec a PSČ) a e-mail.
  • s případným zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení a město/obec na výherní listině.

Další důležité podmínky soutěže

Získat výhru je možné pouze do okamžiku ukončení soutěže. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže v souladu s § 84-90 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní ani žádné jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného soutěžení nebo jiných praktik, či je zde jakékoliv jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání nebo soutěž bez náhrady zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude po dobu konání soutěže nepřetržitě k dispozici na www.troufnisinajemnost.cz/pravidla. Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.

Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména pořadatele či organizátora nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout.

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná společností Facebook a se společností Facebook nijak nesouvisí. Účastník je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook.


V Praze dne 8. října 2015